Onze Visie

Wij ondertekenen volmondig de GO!-engagementsverklaring die het PPGO! afsluit:


Door in te zetten op bovenstaande waarden en doelstellingen wil De Pijl mee bouwen aan de samenleving van de toekomst: een vrije democratie met actieve burgers waarin het samenleven centraal staat en elke persoon gelijke kansen heeft om zich maximaal te ontplooien. De Pijl is een school van de gemeenschap en voor de gemeenschap. Dat veronderstelt niet alleen een pedagogisch project, maar ook een brede participatie.

Via ons beleid voorzien wij in kansen om democratische deelname aan de totstandkoming en uitvoering van beleidsbeslissingen mogelijk te maken. Wij willen lerenden, ouders, personeel en bestuurders van de school aanzetten tot nadenken en betrokkenheid bij de maatschappelijke realiteit en de dagelijkse onderwijspraktijk. We vertalen hiertoe het PPGO! in actieplannen, school- en andere reglementen en binnen de cultuur van onze instelling. Het PPGO! is dynamisch in zijn toepassing, afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen, specifieke contexten, nieuwe wetenschappelijke inzichten of veranderende pedagogische behoeften.

In De Pijl dragen alle lerenden, ouders, personeel en bestuurders er actief toe bij om de grondbeginselen, waarden en doelstellingen uit het PPGO! en de neutraliteitsverklaring van het GO! effectief te realiseren en na te leven of te doen naleven.


Aangezien niet elke school precies hetzelfde karakter heeft en dus niet precies dezelfde doelstellingen kan beogen, wordt de eigenheid van De Pijl evenwel verder geduid en uitgewerkt in dit schoolwerkplan.

 

Het is onze missie om in een superdiverse omgeving kwalitatief onderwijs te bieden aan al onze leerlingen.


Dit doen we vanuit de visie “samen leren, samen groeien”.

 

In onze school vinden we welbevinden essentieel op elk moment van elke dag. We maken van De Pijl een open warme tweede ‘thuis’ en een veilige haven waar we samen groeien in verbondenheid en met respect voor elkaar. We creëren een kwalitatieve leeromgeving en bieden optimale leerkansen waarbij het kind centraal staat. Door oog te hebben voor ieders talent en te geloven in hun groeipotentieel geven we alle kinderen de tijd om zich te ontplooien tot maatschappijkritische en zelfstandige jongeren vol zelfvertrouwen. Wij geloven dat elk kind uniek is en trachten met onderwijs op maat en veel oog voor zorg elk kind maximale groeikansen te geven.GO! Basisschool “De Pijl” - Pijlstraat 2 - 2060 Antwerpen - T 03 232 71 50 - secretariaat@depijl.be © 2010 - 2018 VIA FUTURA